Bharatiya Vidya Bhavan, Thiruvananthapuram Kendra

KENDRA COMMITTEE  2017-19

Patron in Chief Patron

Sri. O Rajagopal

Sri T P Srinivasan

Chairman Vice-Chairman

Sri. K S Premachandra Kurup IAS (Retd)

Dr. V. Unnikrishnan Nayar

Hon.Secretary & Educational Advisor
Hon.Treasurer

Sri. Mohana Kumar

Sri. M.R. Sukumara Pillai

MEMBERS

Sri. S K Nair

Sri. P V Sivasankara Pillai

Sri. C Unnikrishnan

Prof S Vijayakumar, FCA

Sri. Vijayakumar

Adv. R Sadasivan Pillai

Dr T Ganga Devi

Dr. Babu Ambat

Adv R Sadasivan Pillai

Dr M Radhakrishna Pillai

Dr P P Nayar

Dr S Sreedevi

Dr M G Sasibhooshan

Dr Vinod Chandra

CENTRAL BHAVAN’S NOMINEES

Sri. V V Bhaskaran

Sri. P M Madkaikar

Sri. E Ramankutty